De politieke partijen binnenstebuiten: Links

Deze winter waren we in rep en roer over de presidentsverkiezingen in Amerika. De winter is bijna voorbij, maar niet getreurd: we kunnen weer in rep en roer raken over onze eigen verkiezingen. Dat is wel net zo leuk. Houdt het vooral dichtbij jezelf.

Maar wát gaan we stemmen? Misschien is het voor de christelijke studenten van de CHE wat makkelijker: ChristenUnie, of SGP voor de orthodoxen onder ons, ligt voor de hand. Maar hé, er is zoveel leuks te bekijken en te lezen. Job Boonstra en ik zullen de komende maand het één en ander op een rij zetten. Ik lees me in, in de partijprogramma’s van linkse partijen (SP, PvdA, PvdD, GroenLinks en D66) en christelijke partijen (ChristenUnie, SGP en CDA). Job ontfermt zich over de rechtse partijen (VVD, PVV) en de door, zo door ons gedoopte, ‘randpartijen’ (FvD, DENK, VNL, Art1kel en 50Plus). D66 hebben we tot de linkse partijen gerekend vanwege hun progressieve gedachtegoed.

Ik begin met het uitpluizen van de linkse partijen. Om het een beetje overzichtelijk te maken, werk ik in thema’s die belangrijk zijn voor studenten en christenen en thema’s die de gemoederen al een tijdje bezig houden; onderwijs, vluchtelingen problematiek, terrorisme, voltooid leven en abortus.

Hoger onderwijs
D66 is voorstander van het studievoorschot, de aanvullende beurs zal blijven bestaan en omhoog gaan als je ouders minder bemiddeld zijn. Daarbij wil D66 de doorstroom van hbo naar wo vergemakkelijken. Je studielening hoef je pas vanaf een hoger inkomen terug te betalen en daar mag je 35 jaar over doen. Na je studie krijg je een voucher van €2.000,-  die je later kunt gebruiken voor bijscholing.

Ook GroenLinks wil de overgang van mbo naar hbo en hbo naar wo versoepelen. Scholen moeten samen ervoor zorgen dat dit makkelijker wordt. Onderwijs is voor GroenLinks sowieso een groot speerpunt: interessant voor de pabo’ers onder ons. Neem ‘Kansrijk Onderwijs’ eens door als je overweegt links te stemmen.

Partij voor de Dieren focust niet op het leenstelsel, maar op het collegegeld. Volgens de partij moet het collegegeld flink omlaag en voor iedereen hetzelfde zijn. Ook als je eerder een studie hebt gevolgd. De doorstroom van het mbo naar het hbo-onderwijs willen ze verbeteren en universiteiten en hogescholen moeten democratischer worden. Studenten en docenten moeten meer invloed krijgen in de medezeggenschapsraad. Zoek je een kamer in Amsterdam, maar zit alles vol? Dan schiet PvdD je ook te hulp. De partij wil dat bij woningnood direct nieuwe, duurzame studentenwoningen worden gebouwd, bij voorkeur in leegstaande gebouwen. En het kraakverbod moet teruggedraaid worden.

De PvdA wil vooral geld stoppen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo). Ze willen namelijk over tien jaar de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld hebben. Dat klinkt ambitieus. Om dat te bereiken gaat de partij in vijftien jaar miljarden euro’s investeren in het beroepsonderwijs.

De Socialistische Partij (SP) wil van het leenstelsel af “want dat is een schuldenstelsel”. De partij pleit voor een volwaardige studiebeurs en de aanvullende beurs moet verhoogd worden. En de macht van schoolbesturen moet gebroken worden: geld moet volgens de SP weer naar de klas “en niet naar de kas”.

Vluchtelingen
Waar eigenlijk elke partij het over eens is, is dat alleen échte vluchtelingen in Nederland mogen blijven. Economische vluchtelingen willen ze weren. Geen van de  linkse partijen wil de grenzen dichtgooien. SP, GroenLinks, PvdA en D66 richten zich tot Europa om de vluchtelingenproblematiek goed aan te pakken. De vluchtelingen moeten volgens hen eerlijk verdeeld worden over alle lidstaten. Zo wil D66 een betere selectie aan de buitengrenzen door aanmeldcentra weer in werking te zetten. Samen met de SP wil D66 dat opvang in de regio gestimuleerd wordt en dat de noodhulp daar wordt verhoogd. D66 wil ook partnerschappen met de regeringen daar aangaan.

De SP, PvdA en PvdD willen bij de bouw van asielzoekerscentra omwonenden betrekken zodat ze niet zomaar een hele boel vluchtelingen door hun strot geduwd krijgen. Daarbij moeten de centra in verhouding zijn met het aantal inwoners van het dorp of de stad.

D66, SP, PvdD en PvdA komen op voor de rechten van vluchtelingenkinderen. Een kind mag volgens D66 en SP nooit gedetineerd worden als het samen met de familie wacht op de asielprocedure. De laatste twee partijen willen dat de rechten van vluchtelingenkinderen opgenomen worden in de Vreemdelingenwet. PvdD en SP vinden dat als een kind langer dan vijf jaar in Nederland woont, het ook hier mag blijven. D66 plakt hier drie jaartjes aan vast.

GroenLinks vindt dat de asielprocedure individueel, rechtvaardig en zorgvuldig moet zijn. De opvang moet fatsoenlijk zijn, mensen mogen niet op elkaar gepropt worden. En als een asielverzoek wordt afgewezen, moeten ze veilig teruggestuurd worden en kans krijgen op een nieuw bestaan. GroenLinks heeft ook hele interessante ideeën over een gelijke maatschappij: zo moeten zowel Bevrijdingsdag en Keti Koti (bevrijding van slavernij) nationale feestdagen worden. Lees hiervoor: Eén Samenleving.

De PvdA vindt dat vluchtelingen snel de taal moeten leren en onze waarden – tolerantie, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit – respecteren. Integratieprocedures moeten daarom ook sneller en rechtvaardiger.

De SP wil dat de Verenigde Naties meer mensen een kans geven om ergens anders op de wereld een nieuw bestaan op te bouwen. Eenmaal in Nederland moeten vluchtelingen sneller aan het werk kunnen, zo betalen ze hun eigen opvang, en direct starten met de inburgering. Bewonerscomités krijgen inspraak in hoe asielzoekerscentra eruit gaan zien. Wat er nodig is voor die centra moet zoveel mogelijk ingekocht worden bij het lokale bedrijfsleven: zo komt de opvang iedereen ten goede.

Terrorisme
In de bestrijding van terrorisme speelt de wijkagent een sleutelrol. Alle linkse partijen pleiten voor meer wijkagenten; die kennen de wijk en krijgen radicalisering vroeg in de gaten. Zo kan de agent op de familie en moskee afstappen om te zorgen dat de persoon in kwestie deradicaliseert.

SP, D66, PvdA en GroenLinks willen dat alle inlichtingendiensten die Europa rijk is, beter samen gaan werken. De uitwisseling van informatie moet sneller en vlotter verlopen. Zo kunnen terroristen eerder opgespoord worden.

De SP en de PvdA willen Nederlandse IS-soldaten die terugkeren uit Syrië direct oppakken, verhoren strafrechtelijk onderzoeken en, als er genoeg bewijs is, berechten. Als er niet genoeg bewijs is, moet de persoon in kwestie verplicht deradicaliseren van de SP. De PvdA gaat verder: als iemand naar Syrië afreist om daar voor een terroristische organisatie te gaan vechten, moet direct zijn of haar Nederlandse paspoort worden afgepakt. SP is hier juist op tegen: “Het heeft geen zin, dan regelen ze een nep-paspoort en hebben we totaal geen zicht meer op ze.” D66 hanteert eenzelfde opvatting: de partij wil de dialoog met extreme organisaties, zowel extreem-linkse als salafistische gaande houden. “Als je hen verbied samen te komen, gaan ze ondergronds. Dan hebben we helemaal geen zicht meer op hen.”

Maar wat als iemand alleen maar verdacht is? D66 wil dan dat die persoon goed in de gaten gehouden wordt door de veiligheidsdiensten en er moet contact gezocht worden met de omgeving zodat die persoon kan deradicaliseren.
GroenLinks wil investeren in recherchewerk om gericht criminaliteit op te sporen en terrorisme te voorkomen. Daarbij moeten er volgens de partij voldoende speciale eenheden zijn die ingezet kunnen worden als het wél fout gaat. PvdA wil investeren in de inlichtingendienst om de capaciteit te vergroten en nieuwe technologieën te kunnen gebruiken.
Om verdachten extra aan banden te leggen willen de PvdA en de SP dat er een gebiedsverbod en uitreisverbod opgelegd kan worden. PvdA gaat iets verder en opteert voor een contactverbod en meldplicht.

Interessant in dit debat is de PvdD. De partij heeft een heel andere invalshoek op de problematiek. Zij wil de oorzaak van terrorisme aanpakken door de illegale handel in dieren en dierlijke producten aan te pakken. Boko Haram schijnt hierdoor namelijk geld te verdienen. Eenzelfde verhaal bij IS. IS krijgt geld binnen door de handel in olie. Nu heeft olie overal een unieke samenstelling, als onderzoek kan uitwijzen hoe die ‘vingerafdruk’ van IS-olie eruit ziet, kan dat opgespoord worden. Olie met die vingerafdruk kan dan van de markt genomen worden.

Voltooid leven
Het debat over voltooid leven is een belangrijk debat tegenwoordig. Een aantal partijen wil dat oudere mensen stervenshulp kunnen krijgen als ze vinden dat hun leven is ‘voltooid’. Dit kan niet onder de huidige Euthanasiewet, die vereist dat er sprake is van ondraaglijk of uitzichtloos lijden.

D66 staat vooraan bij dit debat. De partij vindt dat hulp bij zelfdoding en het regelen van de middelen om dat te doen, niet langer strafbaar zijn moet. Onder de voorwaarde dat dit weloverwogen, vrijwillig en onbaatzuchtig gebeurt. D66 wil dat dit ook mogelijk wordt voor pasgeborenen die ernstig, ondraaglijk en uitzichtloos leiden. PvdA en GroenLinks zijn ook voor stervenshulp. De drie partijen vinden ook dat als een arts om principiële redenen weigert iemand euthanasie te verlenen, dat die arts verplicht moet zijn om de patiënt door te verwijzen naar een arts die hier geen problemen mee heeft. PvdA wil wel dat er een extra criterium voor het verlenen van stervenshulp komen: de stervenswens moet op geen enkele wijze weggenomen kunnen worden. GroenLinks wil zelfs dat euthanasie uit het Wetboek van Strafrecht wordt geschrapt. Alleen als artsen zich niet aan de regels houden, zouden ze strafbaar moeten zijn.

De PvdD laat haar mening over dit debat meer in het midden. Zij zegt dat mensen moeten kunnen beschikken over hun eigen leven, ook als dat gaat om een stervenswens. “Maar als samenleving heb je ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen het idee krijgen dat ze tot last en niet meer welkom zijn in de samenleving”. De partij pleit daarom voor herwaardering van ouderen.

SP is tegen. De partij vindt het onwenselijk dat iemand die geen arts is helpt bij zelfdoding. Ze heeft daar verschillende argumenten voor: een doodswens zou ingewikkeld zijn vast te stellen, omstandigheden kunnen een doodswens veranderen, de druk op ouderen om voor de dood te kiezen zal toenemen en binnen de Euthanasiewet is er nog veel mogelijk: de wet is nog in ontwikkeling. Daarbij is de SP bang dat legaliseren van stervenshulp de zorgvuldige praktijk van de Euthanasiewet zal aantasten.
Om ouderen te helpen wil de SP dat thuiszorg voor een terminale patiënt onbeperkt beschikbaar moet zijn en dat er in elke regio een palliatief team klaar moet staan.

Abortus
Hoewel abortus op het moment geen heet hangijzer is in de Tweede Kamer, zijn er wel partijen die verandering willen zien. D66 wil dat de wettelijke bedenktijd van vijf dagen voordat iemand abortus pleegt, afgeschaft wordt. De 24-weken grens moet wel blijven. Daarbij wil de partij dat vrouwen die abortus willen doen goed geïnformeerd worden. Om abortus te vergemakkelijken wil de partij dat de huisarts een abortuspil kan voorschrijven.

Ook GroenLinks wil van de verplichte bedenktijd af voor een abortus. Sterker nog: abortus zou volgens de partij uit het Wetboek van Strafrecht moeten.

PvdD spreekt zich wel uit over euthanasie in hun standpunten en partijprogramma, maar niet over abortus. De partij neigt wel naar de progressievere kant, maar is niet zo progressief als GroenLinks en D66.

PvdA wil dat er goede seksuele voorlichting komt voor iedereen, laagdrempelige toegang tot anticonceptiemiddelen om te zorgen dat het aantal abortussen daalt. Zeker in de kwetsbare groep die meer dan eens een abortus pleegt, moet dit aantal verkleinen.

De SP wil niks veranderen aan de huidige abortuswetgeving, ze vindt het een zorgvuldig beleid. De partij wil niet dat het mogelijk wordt om een abortuspil via de apotheek te bestellen omdat dat de goede voor- en nazorg in de weg zou staan.
De wettelijke bedenktijd van vijf dagen vindt de partij belangrijk, een vrouw moet op elk moment kunnen afzien van een abortus. Ook de SP wil dat er goede seksuele voorlichtingsprogramma’s komen op scholen, zodat abortus voorkomen kan worden.
De NIPT-test ziet de partij als een veiliger alternatief dan de vruchtwaterpunctie en ze staan er daarom ook achter. De test moet ook betaalbaar zijn, maar de keuze is aan de vrouw zelf of ze de test wel of niet wil uitvoeren.

Dit is een hele kleine selectie uit alle standpunten waar de partijen voor staan. Geïnteresseerd in meer? Mail naar anne_v_blij@live.nl voor mijn overzichtspagina’s van de partijen.

2 replies on “ De politieke partijen binnenstebuiten: Links ”
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.